Vitajte na našej stránke!

 

 

 

           

 

  Školský vzdelávací program

  Názov vzdelávacieho programu: „ Keď si šťastný, tlieskaj rukami "

 

    Názov vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre ďalší rok. Budeme podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami detí.

    Plnenie vlastných výchovno-vzdelávacích cieľov budeme realizovať vzdelávacími  aktivitami s možnosťou ich ďalšieho dotvárania, štrukturovania a modifikovania vhodnými formami  a metódami výchovy a vzdelávania pre materské školy.